MENU
Aula_close Layer 1

SB Forretningsorden

Sammensætning

 

Skolebestyrelsen består af:

5 valgte forældrerepræsentanter med stemmeret

1 medarbejderrepræsentanter med stemmeret

1 kommunaludpeget tilforordnet uden stemmeret

1 skoleleder uden stemmeret

1 viceinspektør uden stemmeret

Formand vælges blandt forældrerepræsentanterne

 

Sekretariat: Skolens kontor

Udvalg: Skolebestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Ansættelsesudvalg: Skolebestyrelsen medvirker altid ved ansættelse af personale.

Ved ansættelse af pædagogisk personale nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af: 

  • Formanden eller en repræsentant for ham deltager 
  • Skolens ledelse 
  • Medarbejderrepræsentanter efter skolens regelsæt 

Mødeleder er skolens leder

 

Mødevirksomhed

Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne. Der laves en plan for skoleårets ordinære møder.

Formanden og skolens leder udarbejder dagsorden og udsender den med bilag via skolens kontor senest 5 dage inden mødets afholdelse. 

Punkter til dagsorden skal meddeles skolens leder senest 8 dage før mødet. 

Er et skolebestyrelsesmedlem fraværende, kan suppleanten indkaldes.

Ved planlagt fravær kontaktes 1. suppleanten.

Suppleanten(er) kan deltage i alle møder uden stemmeret.

Skolebestyrelsen afholder møde, når formanden eller en 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Formanden fastsætter tid og sted.

Ekstraordinære møder kan indkaldes af formanden med kortere varsel. I sådanne tilfælde bør formanden forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

 

Beslutningsdygtighed 

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede er til stede.

Deltagelse i afstemninger kan kun finde sted ved personligt fremmøde.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

 

Mødeleder

Mødeleder er skolens leder Skolelederen fører en beslutningsprotokol for hvert møde. I protokollen anføres tidspunkt for mødets afholdelse. Det skal fremgå af protokollen, hvilke personer der har været til stede. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt skolebestyrelsens udtalelser og beslutninger. Forretningsordenen er vedtaget den 12. januar 2011